الو ؛ “خوش” ؟

 

خدمات پیک و پست در محل
خدمات الکترونیک
خدمات نیابتی
بر روی شماره تلفن سه رقمی 193
ارتباط با مدیر کانال و ارسال انتقاد و پیشنهاد
@post193

عضویت در کانال الو ؛ “خوش” ؟