از شیر مرغ تا جون آدمیزاد

از شیر مرغ تا جون آدمیزاد

 

تو هر زمینه ای سوال دارید تو گروه مطرح کنید
حقوقی
پزشکی
هنری
مالی
کامپیوتری
اموربانکی و حسابداری
طراحی ،اجراونصب آسانسور
و…
خلاصه از شیر مرغ تا جون آدمیزاد..
فقط توهین و بی احترامی جاش اینجا نیست

عضویت در کانال از شیر مرغ تا جون آدمیزاد