صندوق خیریه جویندگان مهر و امید

صندوق خیریه جویندگان مهر و امید

 

سال ها عبادت مانند کمک به نیازمندان اجر و پاداش ندارد ,ای که دستت میرسد کاری بکن…

صندوق خیریه کمک به افراد نیازمند

عضویت در کانال صندوق خیریه جویندگان مهر و امید