ناصر گلی

 

ما دو راه بیشتر نداریم
یا در کرمانشاه بمانیم
یا در کرمانشاه بمیریم
راه توسعه ی شهر کرمانشاه دشوار نیست
شاید برای برخی مهاجرت راه آسانی باشد
اما کرمانشاه باید با ما آباد شود.
با “ما” و به دست “ما”
ارتباط با من @naser_goli

عضویت در کانال شخصی ناصر گلی