جوانان رضوی

 

کانال رسمی جوانان رضوی منطقه فندرسک،خان به بین،دلند،رامیان،
هدف ازایجاد این کانال بازتاب اخبار،مطالب و برنامه های اجرایی جوانان رضوی واشاعه فرهنگ رضوی می باشد

عضویت در کانال جوانان رضوی