موسسه زبان بوعلی سینا

موسسه زبان بوعلی سینا

 

اولین موسسه غیردولتی در استان یزد در سال 1376 در شهر یزد به همت برخی اساتید محترم دانشگاه و فرهنگیان برجسته یزد تاسیس شد.
شعبه فرخی خواهران و برادران:36262944-36267044
شعبه 22بهمن خواهران وبرادران:
35266121-35266125

عضویت در کانال موسسه زبان بوعلی سینا