شتاب دهنده کودک و نوجوان روشا

 

رویش و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان در شتابدهنده روشا
داستان آینده را با نگاهی نو بنویسیم

عضویت در کانال شتاب دهنده کودک و نوجوان روشا