خـــداحــــــافــظـــے تــلــخ

 

کانال تلگرام برای کسانی که ضربه عاطفی وعشقی خوردن واقعا سخته مخصوصا وقتی عاشقش باشی ولی باید ادامه داد باید بتونیم… باید بتونیم

عضویت در کانال خداحافظی تلخ