کـُـــــــماجـدون

کـُـــــــماجـدون

 

اگه میخوای از خنده رود بر بشی

اگه میخوای افسرگیت برطرف بشه

اگه میخوای برای چند دقیقه هم که شده همه چیزو فراموش کنی

به کماجدون خنده خوش اومدی

عضویت در کانال کـُـــــــماجـدون