تحصيل، زندگى در انگلستان

تحصيل، زندگى در انگلستان

 

در اين كانال مي توانيد با ما گشتى در لندن وانگلستان بزنيد و با شرايط زندگى و تحصيل در انگلستان بيشتر آشنا شويد

عضویت در کانال تحصيل، زندگى در انگلستان