خدمات دیجیتال تکنوجت

 

(خدمات دیجیتال تکنوجت)
ارتباط با ادمین های کانال :
@Eslam411360  Manager(مدیریت)
@Mahdi_229  Technical Assistant(معاون فنی)
@MR9672  Technicians(تکنیسین)

عضویت در کانال خدمات دیجیتال تکنوجت