ترجمه ترانه های ماندگار

 

موسیقی یک زبان بین المللی است .
زبانی که برای فهمیدن و لذت بردن از آن نیازی به درک آن نیست هرچند مطمئنا کسانی که درک بیشتری از آن دارند لذت بیشتری نیز خواهند برد

عضویت در کانال ترجمه ترانه های ماندگار