گروه حركت آلترناتيو

 

کانالی برای بانوان ایرانی

همه چیز در مورد رقص باله از جمله آموزش ,مقاله های جهانی ,بهترین بالرین های دنیا و تاریخ گذشته این هنر

عضویت در کانال گروه حركت آلترناتيو